نیاز موجودات زنده به انرژی

(نیاز جانداران به کارمایه)

Living-things need Energy

چرا جانداران کارمایه / انرژی نیاز دارند؟

همه ی موجودات زنده برای ادامه زندگی و فعالیت های خود، که همان رشد کردن،

تولید مثل کردن، حرکت و انجام کارهای خود می باشد، به کارمایه / انرژی نیاز دارند.

بدون شک گنجشکی را تا بحال دیده شده است که پیوسته در جنب و جوش می باشد.

از شاخه ای به شاخه دیگر می پرد و آواز می خواند. برای یافتن خوردنی، زمین را با

نوک خود می کاود. برای انجام  همه این کارها، انرژی مصرف می کند.

گیاهان هم مانند جانوران به انرژی نیازمند هستند. زیرا گیاهان به وسیله انرژی نور

خورشید برای خود غذا / خوراک می سازند.

انسان هم نیاز به انرژی دارد تا بتواند مانند دیگر جانداران کارهای خود را انجام داده و نیز

به زندگی خود ادامه دهد.

 

چگونه موجود زنده کارمایه / انرژی به دست می آورد؟

همه موجودات زنده برای به دست آوردن انرژی:

1 – نیاز به خوردن (خوردنی ها، آب)

2 – تنفس (هوا)  دارند.