نیاز گیاهان به آب

Plants need water

چرا گیاهان نیاز به آب دارند؟

 

همه گیاهان به آب نیاز دارند تا پژمرده نشوند و به زندگی خود ادامه دهند.

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دو گلدان گیاه شمعدانی

 

روش آزمایش:

به یکی از این دو گلدان هر روز کمی آب می دهیم و به دیگری نمی دهیم.

پس از یک هفته گیاه شمعدانی گلدانی که به آن آب نداده ایم، پژمرده می شود و گیاه شمعدانی گلدانی که به آن

آب داده ایم، پر برگ و گل می شود. پس:

همه گیاهان به آب نیاز دارند.

چگونه گیاهان آب به دست می آورند؟

گیاه آب را به وسیله تارهایی از زمین به درون ریشه خود می کشند. از این رو، این تارها را تارهای کشنده

می گویند.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – چند دانه گندم

2 – لیوانی پر از آب

3 – یک ورق کاغذ

4 – یک ذرّه بین

روش آزمایش:

ورق کاغذ را به دیواره لیوان آب تکیه داده و با قرار دادن گندم ها بین دیواره لیوان و کاغذ، آنها کاشته شوند.

به دقت از دانه های گندم مراقبت شود تا رویش پیدا کنند و ریشه بدهند.

 

بطوری که با ذرّه بین مشاهده می گردد، انبوهی از تارهای نازک در اطراف ریشه دیده می شوند که همان

تارهای کشنده می باشند و آب به وسیله ین تارها از زمین به درون ریشه کشیده می شود.

 

 چگونه آب به اندام های گیاه می رسد؟

آبی که به وسیله تارهای کشنده وارد ریشه می شود، از راه لوله های باریکی که در ریشه و ساقه گیاهان وجود

دارند، از راه ساقه به برگ می رسد.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک لیوان پر از آب

2 – جوهر قرمز

3 – ساقه سفید کرفس

4 – کارد

روش آزمایش:

جوهر قرمز را در لیوان پر از آب ریخته و ساقه کرفس درون لیوان قرار داده شود.

پس از گذشت چند ساعت، خط های قرمزی در برگ های کرفس مشاهده می گردد که نشان دهنده راه هایی

است که آب به برگ رسیده و در آن پخش شده است.

حال اگر با کارد، تکه ای از ساقه کرفس بریده شود، در بریدگی آن، نقطه های قرمز رنگی مشاهده می شود

که زیر پوست کرفس هستند. این نقطه های قرمز نمایانگر این است که آب در ساقه بالا رفته است و

اگر ساقه در راستای یکی از خط های قرمز شکافته شود، می توان قسمتی که جوهر رنگین را به برگ برده را

بیرون آورد.

این آزمایش را می توان با جوهر رنگ های مختلف انجام داد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: