نیاز گیاهان به آفتاب

Plants’ need to Sunshine

گیاهان نیاز به آفتاب دارند تا از انرژی آن، نور و دما / گرمای لازم برای رشد و ادامه زندگی داشته باشند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

: