نیاز گیاهان به خاک

Plants need soil

 

چرا گیاهان به خاک نیاز دارند؟

گیاهانی که در خشکی می رویند، افزون بر هوا و آب کافی، نور و دمای مناسب، به خاک هم نیاز دارند،

تا رشد کنند و به زندگی خود ادامه دهند.

خاک ریشه ی گیاهان را در خود نگه می دارد، و آب و ماده های معدنی / خوراک / غذای مورد نیاز برای

آنها را فراهم می کند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: