نیاز گیاهان به هوا

Plants need air

 

چرا گیاهان نیاز به هوا دارند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه موجودات زنده برای به دست آوردن انرژی نیاز به هوا دارند. از این رو،

گیاهان نیز که از جمله جانداران / موجودات زنده هستند،  نیاز به هوا دارند تا تنفس کنند و بتوانند برای

خود و دیگر جانداران خوردنی / غذا پدید آورند تا انرژی لازم برای زنده ماندن را به دست آورند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: