نیروی کشش

Gravitational Force

نیروی کشش چیست؟

نیروی کشش نیرویی است که چیزی را به سوی چیز دیگر می کشاند. مانند نیروی کشش زمین