کشش زمین

(جاذبه ی زمین)

 Gravitational Pull of the Earth

کشش زمین چیست؟

کره زمین می تواند چیزها  را به سوی خود بکشد که آن را کشش زمین گویند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – توپ

 

روش آزمایش:

توپ در دست گرفته و رها شود. مشاهده می گردد که توپ به زمین می افتد. زیرا کشش زمین آن را

به سوی خود می کشد. پس:

کشش کره زمین می تواند چیزها را به سوی خود بکشد

 

کشش زمین چه اندازه است؟

 

آیزاک نیوتن دریافت که اندازه ی کشش زمین، به فضا، ماه، خورشید و ستارگان دیگر نیز می رسد؛

اما هرچه فاصله از زمین بیشتر شود، اندازه ی کشش آن کمتر می شود. 

 

کشش زمین به کدام سوی می باشد؟

 

زمین شبیه به یک توپ بزرگ است. از این رو، کشش آن همیشه به سوی مرکزش می باشد.

 

چطور به کشش زمین پی برده شد؟

 

گفته شده است، حدود 300 سال پیش، هنگامی که آیزاک نیوتن زیر درخت سیبی نشسته بود، سیبی روی

سرش افتاد و او دانست که کشش زمین، باعث افتادن سیب شده است.

نیوتن خیلی زود، پژوهش های خود را در این زمینه آغاز کرد.