نیرو و اهرم ها

Force and Levers

چه نیروهایی بر اهرم ها  وارد می شوند؟

هر اهرمی دو نیرو وارد می شود:

1 – نیروی کارگر / نیروی محرک

2 – نیروی ایستادگی / نیروی مقاوم