هاگدان

Sporangium

ساختار هاگدان چگونه است؟

هاگدان دارای ذره هایی به نام هاگ می باشد.

هاگدان در خزه ها به شکل تارهایی است که برجستگی های نوک تیزی در بالای آنها قرار دارد.

اما در سرخس ها، در پشت برگ آنها هاگ ها به وجود می آیند.

 

کار هاگدان در خزه ها چیست؟

 

 

زمانی که هاگ ها رشد کافی می کنند، هاگدان ها خشک می شوند و نوک آنها می افتد. در این هنگام

هاگ ها از هاگدان بیرون می ریزند و باد آنها را به جاهای دیگر می برد. از رویش هاگ ها خزه های

جدید تولید می شود.

خزه ها فقط در جاهای مرطوب می رویند و ارتفاع آنها از چند میلی متر بیشتر نمی شود.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: