هسته اتم

Atomic Nucleus

هسته ی اتم چیست؟

هسته اتم بخش مرکزی هر اتم است که سنگین ترین بخش آن است.

هسته ی اتم دارای ذرّه هایی به نام پروتون و نوترون است که شمار آنها در هر اتم

شناخته شده است. مانند اینکه اتم اکسیژن دارای 8 پروتون و 8 نوترون است.

این ذرّه ها به وسیله نیرویی بهم پیوسته اند.