هنر

The Arts

هنر چیست؟

توانمندی های انسان در آفرینش چیزهایی که معمولاً متأثر از فرهنگ

می باشند و به شکل تماشایی پدید می آیند، هنر نامیده می شود.

آفریده های هنری انسان از دیدگاه زیبایی و احساسی مورد توجه

  می باشند و سبب در دگرگونی فرهنگ نیز می گردند.

از این رو، توانمندی های هنری هر کس نمایانگر انگیزه های درونی

او می باشند.

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین