هنر

The Arts

هنر چیست؟

توانمندی های انسان در آفرینش چیزهایی که معمولاً متأثر از فرهنگ می باشند و به شکل

تماشایی پدید می آیند، هنر نامیده می شود.

آفریده های هنری انسان از دیدگاه زیبایی و احساسی مورد توجه می باشند و سبب

دگرگونی  در فرهنگ نیز می گردند.

از این رو، توانمندی های هنری هر کس نمایانگر انگیزه های درونی او می باشند.