هوا

Air

هوا چیست؟

هوا مخلوطی از چند گاز گوناگون مانند اکسیژن، نیتروژن و گازهای دیگری است که به خوبی با یکدیگر

آمیخته شده اند.

 

چه مقدار اکسیژن در هوا موجود است؟

تقریباً یک پنجم از حجم هوا را اکسیژن فراگرفته است.

 

چه مقدار نیتروژن در هوا موجود است؟

تقریباً چهار پنجم از حجم هوا را نیتروژن فراگرفته است.

 

چه مقدار گازهای دیگر به غیر از اکسیژن و نیتروژن در هوا موجود است؟

گازهای دیگری به غیر ازاکسیژن و نیتروژن، بخش کوچکی از حجم هوا را فراگرفته اند که مهم ترین این

گازها، دی اکسید کربن / گاز کربنیک می باشد.

 

چرا هوا دیده نمی شود؟

 

برای اینکه بیرنگ است یعنی رنگ ندارد.

 

هوا در کجا هست؟

 

هوا در پیرامون و درون ما و دیگر موجودات سیّاره زمین قرار دارد.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – قوطی خالی

 

روش آزمایش:

 

قوطی خالی را جلوی صورت گرفته و فشار داده شود. مشاهده می گردد که هوای درون آن بیر.ن می آید و به

صورت می خورد. پس:

هوا در پیرامون و درون ما و دیگر موجودات سیاره زمین وجود دارد.