هواسنج

Barometer

هواسنج چیست؟

هواسنج کارافزاری است که فشار هوای پیرامون را اندازه گیری می کند.

 

گونه های هواسنج چیست؟

 

هواسنج  / فشارسنج هوا دو گونه است:

1 – هواسنج جیوه ای

2 – هواسنج خشک

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: