هوای پیرامون ما

Air around Us

چطور هوا پیرامون ما و دیگر چیزها را فراگرفته است؟

 

بطوری که دانسته شده، هوا ماده ای است که در همه جای اطراف سیاره زمین وجود دارد – کره هوا –  اما

دیده نمی شود. از این رو، هوا دور و بر همه ماده ها / موجودات روی آن را فراگرفته است، اما وجود آن

حس نمی شود. مگر مولکول های آن دگرگونی پیدا کنند. مانند اینکه هنگامی که به آهستگی این سو و آن سو

می رود، وجود آن حس می شود.

 

آزمایش و تجربه – 1:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک ورق کاغذ

 

روش آزمایش:

 

نخست شخصی آهسته روی صندلی بنشیند. هوا را نه می بیند و نه حس می کند، زیرا هوا به آهستگی

جا به جا می شود.

 

سپس با ورق کاغذ بادبزنی ساخته و آن را جلوی صورت گرفته و تکان دهد. در این حال، گرچه هوا را

نمی بیند، اما حس می کند که چیزی به صورتش می خورد و آن چیز همان هوا است که با تکان دادن بادبزن

به تندی جا به جا شده و به صورت می خورد. پس:

هوا پیرامون ما و دیگر موجودات زمین را فراگرفته است.

 

چطور هوا درون چیزها وجود دارد؟

 

هوا علاوه بر اینکه پیرامون ماده ها / موجودات روی زمین را فرگرفته، درون آنها نیز می تواند وجود داشته باشد.

 

1 – هوا درون مایع ها وجود دارد.

 

آزمایش و تجربه – 2:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک لیوان با مقداری آب

  

روش آزمایش:

 

لیوان آب را مدتی کنار پنجره، جلو آفتاب یا کنار بخاری روشن (نه روی آن) قرار داده شود. مشاهده می گردد

که حباب هایی در دیواره داخلی لیوان پدیدار می شود. زیرا با بخار شدن مقداری از آب، هوای حل شده در آن

مقدار از آب درون آن باقی می ماند. پس:

در درون آب های سیاره زمین هوا وجود دارد

 

2 – هوا درون جامدها وجود دارد.

 

آزمایش و تجربه – 3:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک پارچ با مقداری آب

2 – یک ظرف

3 – مقداری خاک

 

روش آزمایش:

نخست خاک درون ظرف ریخته شود.

مقداری از آب پارچ را روی خاک درون ظرف ریخته شود.

 

پس از مدتی مشاهده می گردد که روی خاک حباب هایی پدیدار می گردند که نمایانگر وجود هوا است. زیرا آب

جای بین ذرّات خاک موجود در ظرف را که هوا پیش از آن گرفته بود، می گیرد و هوای آن جاها به شکل

حباب ها روی خاک پدید و نمایان می شوند. پس:

در درون خاک های سیاره زمین هوا وجود دارد

 

نقش هوای پیرامون ما چیست؟

 

نقش هوای پیرامون ما بسیار است. از آن جمله می توان کارهای زیر را نام برد:

1 – هوا بر دور و بر چیزها و ماده ها فشار وارد می کند.

2 – هوا برای زنده ماندن موجودات زنده / جانداران ضروری است.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: