وضع هوا

Weather

وضع هوا چیست؟

تمام چگونگی های کره هوا / جو را وضع هوا می نامند.

وضع هوا می تواند گرم یا سرد، خشک یا مرطوب، آفتابی یا ابری، آرام یا توفانی باشد.

  

چرا وضع هوا دگرگون می گردد؟

پایه ی تمام دگرگونی های وضع هوا، جریان هوای سرد و گرم است.