ویرون بشی ای دل

متن ترانه:

 

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی 

عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

هر دل می بینی یار داره ، دلبر و دلدار داره 

مونس و غمخوار داره، جز دل نفرین شده ی من

جز دل نفرین شده ی من

ای دل گله ای ساز نکن، عاشقی آغاز نکن، خواهش پرواز نکن!

طاقت بیماری نداری، تاب گرفتاری نداری

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی 

عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی 

عاشق شدی و، خود رو به مقصد نرسوندی

 

هر دل می بینی یار داره ، دلبر و دلدار داره 

مونس و غمخوار داره، جز دل نفرین شده ی من

جز دل نفرین شده ی من

ای دل گله ای ساز نکن، عاشقی آغاز نکن، خواهش پرواز نکن!

طاقت بیماری نداری، تاب گرفتاری نداری 

ویرون بشی ای دل، الهی خون بشی ای دل، از دست تو فریاد، پریشون بشی ای دل

به دنبال خودت، من رو به هر سویی کشوندی 

عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی

نشانه ها:

ترانه سرا: جهانبخش پازوکی

ترانه خوان: پوران / فرحدخت عباسی طالقانی

ترانه ساز: جهانبخش پازوکی

پخش از: آهنگ روز

زمینه نوشته پیوسته: