ویژگی آهنربایی

(خاصیت مغناطیسی)

Magnetic Property

(Magnetism)

ویژگی آهنرُبایی / خاصیت مغناطیسی چیست؟

 

توانایی گرفتن چیزهای آهنی به آهنربا را، ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی می گویند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: