ویژگی های جانداران

(خصوصیات موجودات زنده)

Characteristics of the Living Thing

ویژگی های جانداران چیست؟

زیست شناسان در طبقه بندی موجودات، ویژگی های زیر را برای جانداران / موجودات زنده در نظر

می گیرند تا بتوانند حرکت کنند، رشد کنند و تولید مثل کنند. این ویژگی ها به قرار زیر هستند:

1 – نیاز جانداران به هوا / تنفس موجودات زنده

2 – نیاز جانداران به خوراک / تغذیه موجودات زنده

3 – بیرون دادن چیزهای زیادی جانداران / دفع مواد زائد موجودات زند3

4 – همانند سازی جانداران / تولید مثل موجودات زنده

5 – رشد و بزرگ شدن جانداران

6 – پاسخ جانداران به پیام های پیرامون / پاسخ موجودات زنده به محرک ها

7 – جا به جا شدن / حرکت