پارسا و پادشاه

پادشاهی پارسایی را گفت: هیچت از ما یاد می آید؟

.گفت: بلی، وقتی که خدا را فراموش می کنم

هر سو دَوَد، آنکِش ز بَر خویش براند        و آن را که بخواند، به در کس ندواند

 

:نشانه ها

 

(نویسنده: مشرف الدّین مصلح سعدی (شیرازی

تصحیح کننده: محمد علی فروغی

 

:دانستنی

 

:معنی واژه ها و اصطلاح ها –

 

پارسا: شخص پرهیزگار و با خدا

کِش: که او را

هیچت از ما یاد می آید؟: هیچ از ما یاد می کنی؟

 

:معنی شعر –

 

آن کس که خداوند او را از درگاه خویش براند، سرگردان به هر طرف می دود و

پناهی برایش نخواهد بود،  آن کس را هم که خداوند بپذیرد به درگاه هیچ کس

.نیازمند نمی شود

 

:برگرفته از

 

نوشتار: گلستان – باب سوم – در فضیلت قناعت –

تصحیح شده: محمدعلی فروغی

نوشتار: برگزیده ای از گلستان سعدی –

به کوشش: کاوه گوهرین

نوشتار: گزینه گلستان سعدی –

انتخاب و شرح : حسن انوری

:زمینه نوشته پیوسته پیشین