پاسخ گیاهان به پیرامون زیست خود

(پاسخ گیاهان به محرک های محیط زیست خود)

Response of Plants to their Environment

 

پاسخ گیاهان به محرک های پیرامون زیست خود چیست؟

گیاهان نیز مانند دیگر موجودات زنده به محرک های پیرامون خود پاسخ می دهند. مانند اینکه:

1 – بیشتر گیاهان به نور پاسخ می دهند و برگ هایشان رو به روشنایی قرار می گیرند. از آن جمله

گل های نیلوفر به هنگام غروب خورشید بسته می شوند و دوباره صبح با روشن شدن هوا باز می شوند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک گلدان شعدانی

 

روش آزمایش:

گلدان شمعدانی جلوی پنجره قرار داده و وضع برگ هایش در نظر گرفته شود. پس از چند روز مشاهده

می شود که برگ های آن به سمت آفتاب قرار می گیرند.

حال اگر گلدان چرخانده شود، پس از چند روز مشاهده می شود که برگ های آن دوباره تغیر جهت داده و

به سمت آفتاب برمی گردند. پس:

گیاهان به محرک های پیرامون خود پاسخ می دهند.

2 – بعضی از گیاهان را اگر تکان داده شوند و یا دست به آنها زده شود، برگ هایشان جمع می شوند.

جمع شدن برگ های این گیاهان پاسخ به محرک تماس دادن یا دست زدن به آنها است.