پاشو!

متن ترانه:

 

پاشو، پاشو، اه، پاشو، وقتشه!

 

 پاشو با این آهنگ برقص، با ریتم و رنگ ایرونی برقص!

یه نگاه به راست، یه نگاه به چپ، دستم رو بگیر، پاشو برقص!

پایین برو، بالا بیا، قرش بده و، عشوه بیا!

فکرش رو نکن که چی می شه، هر چی باید بشه می شه!

قر، قر، قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

 

یکی شون می گه، این کارها چیه، قر و غمزه و، اطوارها چیه؟

اون یکی می گه، رقص چیه، ساز چیه، خوندن و آواز چیه؟

صداش رو ببند و، جمعش کن، جمعش کن!

تو بذار بگن، هر چی می خواد، حرفهای اونها رو ولش کن!

آهنگ بلک کتس رو بذار، صدا رو بلندترش کن!

دستها را ببر بالا، یواش چرخ بزن! کمر رو بچرخون، کمی لبخند بزن!

دستها را ببر بالا، یواش چرخ بزن! کمر رو بچرخون، کمی لبخند بزن!

فکرش رو نکن که چی می شه، هر چی باید بشه می شه!

قر، قر، قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

 

 پاشو با این آهنگ برقص، با ریتم و رنگ ایرونی برقص!

یه نگاه به راست، یه نگاه به چپ، دستم رو بگیر، پاشو برقص!

پایین برو، بالا بیا، قرش بده و، عشوه بیا!

فکرش رو نکن که چی می شه، هر چی باید بشه می شه!

قر، قر، قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

قر قر قرش بده، حرف اونها رو ولش بده!

یکی شون می گه، این کارها چیه، قر و غمزه و، اطوارها چیه؟

اون یکی می گه، رقص چیه، ساز چیه، خوندن و آواز چیه؟

صداش رو ببند و، جمعش کن، جمعش کن!

تو بذار بگن، هر چی می خواد، حرفهای اونها رو ولش کن!

آهنگ بلک کتس رو بذار، صدا رو بلندترش کن!

بزن، برقص، یالله!

نشانه ها:

 

ترانه خوانان: گروه بلک کتس

زمان اجرا: 1397 هجری خورشیدی / 2018 میلادی