پخش نیروی برق

(توزیع قوّه ی الکتریسیته)

Electric Power Distribution

چطور برق پخش و توزیع می گردد؟

در بیشتر کشورها، برق از تمام کارخانه های تولید برق، به شبکه ای از سیم ها منتقل می شود. این

شبکه، سراسر کشور را در بر می گیرد. بنابراین، اگر یک کارخانه برق، قادر به تولید برق نباشد، بجای

آن دیگر کارخانه ها، برق لازم را به شبکه می رسانند.

از این شبکه، کابل های فراوانی شاخه شاخه شده، به داخل خانه ها و کارخانه ها و … وارد می شود.

 

چطور برق از کارخانه تولید به مکان کاربری آن برده می شود؟

در بعضی کشورها، نیروی برق را به وسیله کابل، از محل کارخانه، برای استفاده یک ناحیه به آن جا

برده می شود و به ناحیه ای دیگر، کارخانه دیگری برق می رساند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: