پراکنده و کاشته شدن دانه ی گیاه

Seed dispersal

تولید مثل گیاهان به روش پراکنده و کاشته شدن دانه ی آنها چگونه است؟

بعضی گیاهان از کاشته شدن ی دانه آنها زیاد می شوند. مانند: لوبیا که دارای گل، میوه و دانه می باشد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک لیوان

2 – یک ورق کاغذ خشک کن

3 – چند دانه لوبیا

4 – مقدار کمی آب

 

روش آزمایش:

 

کاغذ خشک کن را لوله کرده و در لیوان قرار داده می شود.

آن گاه در لیوان کمی آب ریخته می شود.

دانه ها بین کاغذ و دیواره لیوان قرار داده میشود.

لیوان پشت پنجره در آفتاب گذاشته می شود.

هر روز در لیوان مقدار کمی آب ریخته می شود.

 

پس از چند روز دانه لوبیا ریشه می دهد و تبدیل به گیاه لوبیا می شود که خود آن دو باره گل، میوه و

دانه دارد. پس:

از کاشته شدن دانه بعضی گیاهان، گیاه تازه ای از همان گیاه می روید.

  

چطور دانه ی گیاهان پراکنده و کاشته می شوند؟

دانه های گیاهان به روش های گوناگون پراکنده و کاشته می شوند. مهم ترین این  روش ها به قرار زیر

می باشد:

1 – باد

 

بعضی از دانه ها که بال یا چتر دارند، به وسیله باد پراکنده (جا به جا) و کاشته می شوند.

 

2 – آب

 

گاهی دانه ها به وسیله آب از جایی به جای دیگر و دورتری برده و کاشته می شوند.

 

3 – جانوران

بعضی از دانه ها که قلاب هایی دارند، به پشم و پر جانوران چسبیده و جا به جا گردیده و کاشته می شوند.

 

4 – انسان

 

انسان هم دانه ها را از گیاه جدا می کند و در جای دیگر می کارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: