پدیداری برق

(تولید الکتریسیته)

Electricity Generation

چطور برق / الکتریسیته پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، برق / الکتریسیته، حرکت و جریان الکترون ها یا دیگر ذرّاتی است که دارای

بار برقی / بار الکتریکی می باشند. پس:

برای ایجاد و تولید برق / الکتریسیته هم بار برقی / الکتریکی مورد نیاز است.

 

چطور برق مالشی / الکتریسیته ساکن پدید می آید؟

بطوری که دانسته شده، برق / الکتریسیته ساکن از مالش دو چیز گوناگون بر یکدیگر تولید

می شود و  از این رو، آن را برق مالشی / الکتریسیته مالشی هم می نامند.

مانند اینکه اگر صبحی سرد که سر شانه زده می شود، ممکن است جرق جرقی شنیده و یا موقعی که در

تاریکی به بدن گربه دست کشیده می شود، جرقه هایی دیده شود.

همچنین شاید روزی سرد همینکه اتومبیل سواری ای ایستاده و دست بدان گذاشته شود، لرزه کمی دست

داده شود. این هم یک آذرخش کم و کوچک است. پس:

یک راه آسان برای فراهم کردن بار برقی / الکتریکی این است که

دو جسم مختلف به یکدیگر مالیده شوند.

زیرا زمانی که روی قالی پای کشان می روند، کفش روی قالی مالیده می شود.

هنگامی که بر بدن گربه دست کشیده می شود، دست به موی گربه کشیده می شود. موقعی که سر شانه

زده می شود، مو و شانه به یکدیگر مالیده می شوند. لاستیک های اتومبیل هم که روی زمین مالیده

می شوند. پس:

با مالش / اصطکاک دو چیز می توان بار برقی / الکتریکی فراهم کرده و

برق مالشی / الکتریسیته ساکن تولید کرد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – شانه

2 – پارچه پشمی

3 – تکه های کوچک کاغذ

 

روش آزمایش:

نخست شانه به پارچه مالش داده شود.

سپس شانه را به نزدیک تکه های کوچک کاغذ برده شود. مشاهده می گردد که تکه های کوچک کاغذ

به سوی شانه کشیده می شوند. زیرا شانه به سبب مالش با پارچه پشمی دارای برق یا الکتریسیته شده

است. پس:

به سبب مالش دو جسم برق یا الکتریسیته ساکن / مالشی پدید می آید.

 

چطور می توان برق / الکتریسیته جاری پدید آورد؟

در نمای بالا، کارافزار / ماشینی دیده می شود که تولید برق می کند. پسری دسته آن را می چرخاند.

در حال چرخاندن، جرقه های برق از گلوله به گلوله دیگر جستن می کند. این جرقه ها شبیه جرقه های

آذرخش / برق آسمان است و می توان آنها را برق های کوچک و کم نامید.

هر زمان که جرقه آذرخش واقعی دیده شود، انتظار می رود که پشت سر آن غرش رعد هم شنیده شود،

زیرا بطوری که دانسته شده، برق است که سبب رعد می شود. برق های کوچک و کم هم جرق جرقی

دارد. هر زمان جرقه از قطبی به قطب دیگر کارافزار می جهد، جرق جرقی به گوش می رسد.

اما تولید این گونه الکتریسیته جاری کاری انجام نمی دهد، یعنی نه زنگ اخباری به صدا در می آورد و

نه چراغ قوه ای را روشن می کند. پس باید الکتریسیته جاری قویتری تولید گردد که بتواند نیروی انجام

کاری را داشته باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته: