پرچم

(پرچم گل)

Stamen

(Flower Stamen)

 

پرچم گل چیست؟

 

پرچم ها در وسط گل ها به شکل میله های باریک و بلندی هستند که برجستگی های کوچکی در نوک

آنها دیده می شود.

روی برجستگی های نوک پرچم گرد زرد رنگی وجود دارد که اگر به آنها دست زده شود، به انگشتان

می چسبند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: