پلاسما

Plasma

چطور ماده ای به حالت پلاسما درمی آید؟

هنگامی که به ماده ای در حالت گاز، کارمایه / انرژی افزوده گردد، بخشی از

الکترون های اتم های گاز از آن جدا می گردد و حالت پلاسمای ماده پدید می آید.

بطوری که دانسته شده، این کنش که یونیزاسیون نامیده می شود، سبب منفی شدن

الکترون ها و مثبت شدن یون ها بطور مساوی می گردد.

ویژگی حالت پلاسمای ماده چیست؟

در این حالت از ماده، برخلاف حالت های دیگر آن، ذرات واکنشی قویتر در حوزه های

الکتریکی / برقی و مغناطیسی / آهنربایی – مانند حوزه  الکترومغناطیسی – نشان

می دهند.

اگر اتمی شکافته شود، ذرات آن الکترون و یون می باشند که چون دارای بار  هستند،

آزادانه حرکت می کنند. از این رو، یا مانند حوزه های الکتریکی یکدیگر را می کشند یا

مانند حوزه های مغناطیسی از هم دور می شوند.

این واکنش حالت پلاسمایی است که با واکنش حالت گازی فرق دارد. از این رو،

حوزه های مغناطیسی می توانند برای نگهداشتن حالت پلاسمایی ماده به کار گرفته شوند،

اما برای نگهداشتن حالت گازی به کار نمی آیند.

پلاسما رسانایی بهتر از مس برای جریان الکتریسته / برق می باشد.

پلاسما معمولا دارای دمای بسیار بالایی است، زیرا برای شکافتن اتم – شکستن پیوند

الکترون ها و ذرات اتم   نیاز به دمای بسیار بالایی هستند.

گاهی هم پلاسما دارای فشار بسیار بالایی است، مانند ستارگان.

ستارگان – از جمله خورشید – بیشتر از پلاسما ساخته شده اند.

از این رو، این باور وجود دارد که 99 درصد ماده های دیدنی در فضای کیهان، حالت

پلاسمای ماده ها هستند.

پلاسما همچنین می تواند دارای فشار بسیار پایینی باشد، مانند فضا

در کره زمین، آذرخش / برق آسمان می تواند پلاسما پدید آورد.

 

کاربرد حالت پلاسمای ماده چیست؟

پلاسما همچنین در لامپ های فلئورسنت، نئونی و نیز در تلویزیون و نمایشگر رایانه ها

به کار گرفته می شود.

به تازگی نیز در گونه ای تازه از نیروی هسته ای از حالت پلاسما بهره بری می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: