پل

متن ترانه:

 

برای  خواب معصومانه ی عشق، کمک کن، بستری، از گل بسازيم!

 برای کوچ شب، هنگام وحشت، کمک کن با تن هم،  پل بسازيم!

 کمک کن، سايه بونی از ترانه، برای خواب ابريشم، بسازيم!

کمک کن، با کلام عاشقانه، برای زخم شب، مرهم بسازيم!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 

تو رو می شناسم ای، شبگرد عا شق، تو با اسم شب من، آشنايی!

 از اندوه تو و، چشم تو پيداست، که از ايل و تبار عاشقايی

تو رو می شناسم ای، سر در گريبون، غريبگی نکن، با هق هق من!

تن شکسته ات رو، بسپار به دست، نوازش های دست عاشق من

بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 

 به دنبال کدوم، حرف و کلامی، سکوتت گفتن تموم حرفهاست؟

 تو رو از تپش قلبت شناختم، تو قلبت، قلب عاشق های دنياست

 تو، با تنپوشی از، گلبرگ و بوسه، من رو به جشن نور و، آينه بردی

 چرا از سايه های شب بترسم، تو خورشيد رو، به دست من سپردی

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 

 کمک کن، جاده های مه گرفته، من مسافر رو، از تو نگيرن!

 کمک کن، تا کبوترهای خسته، روی يخ بستگی شاخه، نميرن!

 کمک کن، از مسافرهای عاشق، سراغ مهربونی رو، بگيريم!

 کمک کن، تا برای هم بمونيم، کمک کن، تا برای هم، بميريم!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

 بذار، قسمت کنيم، تنهايی مون رو، ميون سفره ی شب تو با من!

 بذار، بين من و تو، دستهای ما، پلی باشه، واسه، از خود گذشتن!

نشانه ها:

ترانه سرا: ايرج جنتی عطايی

ترانه خوان: احمدرضا نبی زاده

ترانه ساز: واروژان / واروژ خاخباندیان

تنظیم کننده موسیقی: هروس میناسیان

آلبوم: یه روزی

زمان اجرا: 1380 هجری خورشیدی

زمینه نوشته پیوسته: