پهنک برگ

Leaf Blade

پهنک برگ گیاهان چیست؟

بخش مسطح شده ی برگ را پهنک می نامند که دارای شکل های گوناگون است. معمولاً پهنک های

برگ ها  مسطح و نازک می باشند

 

ساختار پهنک برگ گیاهان چیست؟

پهنک برگ دارای پوسته بالایی و پوسته زیرین است که سلول های موجود در برگ را نگهداری و مانع

خشک شدن آنها می گردند.

از این رو، در پوسته ی زیرین برگ، فاصله به فاصله، سوراخ هایی وجود دارد که روزنه برگ نام دارند.

از روزنه های برگ، هوا وارد برگ می شود و بخار آب نیز دفع می گردد.

همچنین در بین پوسته ی بالایی و زیرین پهنک برگ ها، سلول های زیادی قرار دارند که در حال زنده

بودن همه ی آنها، شمار زیادی دانه های سبز رنگ کلروپلاست وجود دارد.

بطوری که دانسته شده، کلروپلاست دارای سبزینه / کلروفیل می باشد که کار غذاسازی گیاهان سبز را

انجام می دهد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: