پوسته اتم

(پوسته الکترونی)

Atomic Shell

(Electron Shell)

پوسته اتم چیست؟

پوسته اتم را الکترون / الکترون هایی درست می کنند که بر روی مدار / مدارهایی به دور

هسته اتم می گردند.

 

الکترون اتم چیست؟

الکترون های هر اتم، ذرّه های کوچکی هستند که به دور هسته اتم می گردند.

 

اتم هیدروژن

اتم هیدروژن دارای یک الکترون است که به گرد هسته اش می گردد.

 

همه اتم ها، به یک اندازه الکترون ندارند. شمار الکترون های بعضی از اتم ها زیاد است.

مانند اتم آهن که دارای 26 الکترون است که با سرعت زیادی به دور هسته اش می گردند.