25-1-1396 = 2017-4-14

پیدایش بزرگترین گونه عنکبوت

بنا به گزارش سی. بی. اس.:

بزرگترین نوع عنکبوت در مکزیک کشف شد. دانشمندان پس از چهار سال پژوهش گفته اند که این نوع

عنکبوت نه تنها تازگی دارد بلکه بزرگترین گونه ای از عنکبوتیان است که تا به حال دیده شده است.