پیشینه ی چرخ

History of Wheel

چه زمانی چرخ پدید آورده شد؟

چرخ یکی از مهم ترین پدیدآمده های انسان است. پیش از آنکه چرخ پدید آورده شود، انسان بارهای

سنگین را در سورتمه هایی که خود یا گاو آن را می کشید، حمل می کرد.

انواع چرخ هایی که سومریان پدید آوردند

نخستین چرخ های شناخته شده، بین 3500 تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح در بین النهرین ساخته شدند.

این چرخ ها دو گونه بودند: یکی چرخ کوزه گری و دیگری چرخ ارّابه.

چرخ کوزه گری از چرخ های نخستینی است که امروزه ساختار قرقره، چرخ چاه، چرخ دنده و دیگر

گونه های چرخ های مکانیکی از آنها گرفته شده است.

نخستین ارّابه ها سورتمه ساده ای بودند که روی چرخ سوار می شدند.

احتمالاً اندیشه نهادن سورتمه بر چرخ، از گذاردن الوارهای گرد زیر سورتمه برای غلتاندن آن گرفته

شده است. بطوری که با بردن سورتمه به جلو، همچنان الوارها را از پشت آن به جلو منتقل می کردند.

ظاهراً نخستین چرخ ها به محور خود چسبیده بودند، و چرخ و محور با هم می چرخیدند. اگر ارّابه ای با

این گونه چرخ به سر پیچ می رسید، چرخ بیرونی، مسیر زیادتری را نسبت به چرخ درونی طی می کرد؛

از این رو، یکی از چرخ ها همیشه روی زمین کشیده می شد و یا می لغزید.

اختراع بعدی که در آن محور را به بدنه ارّابه می بستند و چرخ ها را برای گردش رها می کردند، پیچیدن

را بسیار آسان کرد.

نخستین ارّابه ها از این گونه: ارابه های کشاورزی، گردونه های جنگی، کالسکه های پادشاهان و

ارابه های مقدس خدایان بودند.

ارابه های نخستین معمولاً دو یا چهار چرخ داشتند. اما ارابه های چهار چرخ ابتدایی چندان کارآمد نبودند.

زیرا هم محور جلو و هم محور عقب به بدنه متصل بودند و هیچکدام از آنها نمی توانست بگردد و در

نتیجه، بدنه ارابه انعطاف درست و خوبی نداشت.

حدود 2000 سال پیش، ارابه ای ساخته شد که محور جلوی آن کشویی بود و می توانست به چپ و راست

بچرخد.

چرخ های پره دار حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح، در آسیای جنوب غربی اختراع شد.