پیشینه ی کشت قهوه

History of Coffee Cultivation

پیشینه ی کشت قهوه چیست؟

تا قرن پانزدهم، تنها افریقای شرقی بود که به کشت و پرورش درخت قهوه می پرداخت.

سپس نهال قهوه را در عربستان هم کاشتند و

تا 200 سال یمن که سرزمینی در جنوب عربستان است، قهوه جهان را فراهم می کرد.

در سده ی هفدهم هلندی ها به کشت قهوه در جاوه – یکی از جزایر اندونزی – دست زدند. هلندی ها به

چند کشور استوایی نیز نهال قهوه را صادر کردند.

سپس انگلیسی ها درخت قهوه را به جزیره جاماییکا / ژاماییک – از جزایر هند غربی – بردند و از آنجا،

این درخت به امریکای  جنوبی و مرکزی هم رسید.