پیوند زدن گیاه

Grafting of a Plant

تولید مثل گیاهان به روش پیوند زدن آنها چگونه است؟

 

هرگاه شاخه جوانه داری از یک گیاه، در زیر پوست گیاهی دیگر، طوری قرار داده شود که لبه های پوست

به دقت پوشیده باشند تا گیاه تازه ای به وجود آید، این کار را پیوند زدن می نامند.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک گیاه گل سرخ

2 – یک گیاه نسترن

3 – نوار پارچه ای

 

روش آزمایش:

سپس در در پوست ساقه گیاه نسترن، شکافی ایجاد کرده و جوانه گل سرخ را طوری زیر شکاف ایجاد

شده قرار داده شود که اطراف آن با لبه های شکاف به دقت پوشیده شود. بعد دور آن با نوار پارچه ای

باریک بسته شود.

جوانه پیوند شده، پس از مدتی رشد می کند و گل سرخ می دهد.

 

سپس در در پوست ساقه گیاه نسترن، شکافی ایجاد کرده و جوانه گل سرخ را طوری زیر شکاف ایجاد

شده قرار داده شود که اطراف آن با لبه های شکاف به دقت پوشیده شود. بعد دور آن با نوار پارچه ای

باریک بسته شود.

جوانه پیوند شده، پس از مدتی رشد می کند و گل سرخ می دهد.

 

 برگرفته از:

زمینه نوشته پیوسته پیشین: