چاه آب

Water Well

چطور با کندن چاه، آب های زیر زمینی به روی زمین آورده می شود؟

برای بیرون آوردن آب های زیرزمینی به وسیله کندن / حفر چاه، می بایست کندن چاه را در زمین تا جایی

ادامه داده شود که در لایه های نفوذپذیر به ماسه های آبدار رسید. سپس آب آن را که کم کم در چاه جمع

می شود، با ابزار گوناگون بیرون آورد.

 

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – ظرف پر از ماسه

2 – آب به مقدار کافی

3 – یک قاشق

 

روش آزمایش:

آب را روی ماسه درون ظرف ریخته تا در آن فرو رود و فاصله بین دانه های آن را پُر کند.

سپس با قاشق چاله ای در ماسه کنده شود تا بتوان به ماسه آبدار رسید. مشاهده می شود که آب کم کم در

چاله جمع می شود. پس:

با کندن چاه تا رسیدن به ماسه های آبدار، می توان به آب های زیرزمینی دست یافت.

 

چطور آب چاه را به روی زمین می آورند؟

آب چاه را به روش های گوناگون بیرون می آورند. مانند:

 

1 – چرخ چاه و سطل

سطل را با ریسمانی به چرخ چاه وصل کرده و آن را به کف چاه که آب جمع شده می اندازند و سپس با

چرخاندن چرخ چاه سطل آب را بیرون می کشند.

2 – تلمبه دستی

با قرار دادن تلمبه دستی آب را از چاه بیرون می کشند و از آب آن استفاده می کنند.

3 – تلمبه برقی

با قرار دادن تلمبه برقی آب را از چاه بیرون می کشند و از آب آن استفاده می کنند.

تلمبه برقی می تواند در اندازه های گوناگون باشد و در جا و مسافت های گوناگون قرار داده شود.

اگر تلمبه برقی در جایی سربسته / اتاق قرار داده شود، آن جا / اتاق را تلمبه خانه می نامند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: