چاه آرتزین

Artesian Well

چاه آرتزین چگونه است؟

چاه آرتزین چاهی است که آب از دهانه آن با فشار بیرون می آید. این چاه با آنکه شباهتی به چشمه دارد، ولی

در واقع چشمه بشمار نمی آید.

 

چطور چاه آرتزین پدید می آید؟

 آبباران به داخل زمین نفوذ می کند و می رود تا می رسد به شن یا سنگ های سوراخ سوراخی که در میان

دو لایه از سنگ های محکم و نفوذناپذیر قرار گرفته اند. آنگاه در اطراف چنین آبی فشار جمع می شود، و

سپس

 

هنگامی که سوراخی به مخزن / سفره آب  زیرزمینی بزنند، آب با فشار بیرون می جهد. از این رو، فرق آن با

چاه آب در این است که نیازی به تلمبه یا سطل برای کشیدن آب نیست.

البته چاه آرتزین را می بایست در جایی زد که پایین تر از سطح نفوذ آب به داخل زمین باشد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: