چرخ

Wheel

چرخ چیست؟

چرخ یک ماشین ساده / کارافزار گردی است که با چرخیدن – به دور مرکز خود – موجب می شود چیزها

راحت تر و تندتر حرکت کنند و کارها آسانتر شود.

 

چگونه چرخ ها می چرخند؟

چرخ ها به دو گونه می چرخند:

1 – چرخش چرخ و محور

2 – چرخش چرخ با چرخ دیگر