چرخش چرخ با چرخ دیگر

Rotation of a Wheel by another one

چرخیدن چرخ با چرخ دیگر چگونه است؟

چرخیدن چرخ به کمک چرخ دیگر این گونه است که دو چرخ با ابزاری مانند تسمه یا زنجیر بهم وصل

می باشد و با چرخیدن یکی از چرخ ها، چرخ دیگر نیز به چرخش در می آید. مانند اینکه:

در دوچرخه، زمانی که چرخ بزرگ با نیروی پا می چرخد، چرخ کوچک را که با زنجیر به آن وصل شده،

به چرخش در آمده و تایر عقب را به حرکت در می آورد و به جلو رانده می شود.