چرخش چرخ و محور

Rotation of Wheel and Axle

چرخیدن چرخ به دور یک محور چگونه است؟

چرخیدن چرخ به دور یک محور این گونه است که مرکز چرخ سوراخی است که محور از درون آن گذشته

و چرخ به راحتی دور آن محور می چرخد بدون آنکه محور بچرخد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – یک جعبه چوبی

2 – چهار چرخ چوبی

3 – دو محور چوبی

4 – مقداری میخ

 

روش آزمایش:

 

ابتدا چرخ ها را به دو طرف جعبه با میخ وصل می کنیم.

مشاهده می شود که کشیدن آن راحت و آسان نیست و جعبه به سختی جا به جا  می شود / حرکت می کند.

سپس وسط چهار چرخ به اندازه ای سوراخ شود که دو محور به راحتی از وسط چهار چرخ رد شده

و چرخ ها هم به راحتی دور محورها بچرخند.

 

دو محور را که از میان چرخ ها عبور کرده، به زیر جعبه با میخ وصل شوند.

مشاهده می شود که جعبه به راحتی کشیده می شود و به حرکت در می آید.

پس:

چرخ کارها را آسان تر می کند.

 

چرخیدن چرخ همراه با محور چگونه است؟

چرخیدن چرخ همراه با یک محور این گونه است که مرکز چرخ به محور وصل شده و زمانی که چرخ

می چرخد، محور هم می چرخد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – دستگیره در همراه با محور آن

 

روش آزمایش:

 

نخست کوشش شود که در بدون دستگیره و فقط با محور آن باز گردد.

سپس با استفاده از دستگیره و قرار دادن آن روی محور در باز شود.

مشاهده می شود که با استفاده از دستگیره که گونه ای چرخ است، در آسانتر باز می گردد. پس:

چرخ کارها را آسان تر می کند.