چشمه

Spring

چشمه چیست؟

در بعضی از مناطق آب زیرزمینی بطور طبیعی به سطح زمین راه پیدا می کند و خود به خود از زمین بیرون

می آید. به جای بیرون آمدن این گونه آب ها، چشمه می گویند.

چطور چشمه پدید می آید؟

زمانی که باران می بارد، مقداری از آب آن تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین، به خاک زمین فروکش شده و از

درون شکاف ها به میان تخته سنگ ها فرو می رود و تا آنجا که در اندرون تخته سنگ ها رهگذری باشد،

همچنان پایین می رود.

در قسمت زیرین سطح زمین، به عمق های گوناگونی که در جاهای مختلف است، منطقه ای وجود دارد که

تمام سوراخ های درون سنگ ها، کاملاً پر از آب می شود؛ که به آن سفره آب / منطقه آب زمین می گویند؛ و

سطح بالای این آب را سطح آب زیرزمینی می خوانند.

زمانی که آب مجرایی طبیعی در زمین برای خود بیابد که پایین تر از سطح آب زیرزمینی باشد، چشمه درست

می شود و آب از درون آن می جوشد.

 

 

چرا چشمه ها بیشتر در دره ها و جاهای پست پدید می آیند؟

چون مجرای طبیعی آب چشمه در زمین، پایین تر از سطح آب زیرزمینی می باشد. پس در اعماق یا

دیواره های جاهای پست است که آب از شکاف سنگ ها بصورت آب چشمه بیرون می جهد.

چرا باید مخزن آب چشمه در سطحی بالاتر از خودش قرار داشته باشد؟

چون جریان آب چشمه در برابر نیروی کشش زمین مقاومت نمی کند.

 

 

گونه های چشمه ها چیست؟

گونه های چشمه هایی که پدید می آیند، عبارتند از:

1 – چشمه آب گرم

2 – چشمه دایمی

3 – چشمه معدنی

4 – چشمه نوبتی

زمینه نوشته پیوسته پسین: