چشمه آب معدنی

Mineral Water Spring

چشمه آب معدنی چگونه است؟

آب بیشتر چشمه ها پاکیزه و برای آشامیدن مناسب است. در آب بعضی از چشمه ها ماده هایی حل شده است

که بو و مزه خاصی به  آن داده است. این گونه چشمه ها را چشمه آب معدنی می گویند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: