چشمه آب گرم

Hot Spring

چشمه ی آب گرم چه گونه است؟

در برخی از جاها، به ویژه در مناطقی که روزی کوه آتشفشان بوده، آب چشمه با سنگ های زیرزمینی و داغ

تماس پیدا می کند، این گونه  چشمه ها به چشمه ی آب گرم نامیده می شوند. درجه گرمای آب در این نوع

چشمه ها به بیش از 94 درجه سانتی گراد می رسد.

رنگ آبی چشمه های آب گرم در نتیجه عبور نور خورشید به آب های زلال عمق این چشمه ها می باشد. زیرا

رنگ های غیر از آبی نور خورشید پخش می شود و فقط نور آبی منعکس / بازتاب می گردد که به چشم

می رسد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: