چشمه دایمی

Permanent Spring

چشمه دایمی چگونه است؟

آب برخی چشمه ها از سفره های آبی زمین تأمین می شود. آب چنین چشمه هایی در سراسر سال روان است

و به آنها چشمه دایمی گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: