Select Page

چشمه دایمی

Permanent Spring

چشمه دایمی چگونه است؟

آب برخی چشمه ها از سفره های آبی زمین تأمین می شود. آب چنین چشمه هایی در سراسر سال روان است

و به آنها چشمه دایمی گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: