چشمه معدنی

Mineral Spring

چشمه معدنی چگونه است؟

آب همه چشمه ها در داخل زمین از میان سنگ ها می گذرد، از این رو، همه آنها مقداری مواد معدنی مانند

گوگرد  و آهک در درون خود دارند و چشمه هایی را که مواد معدنی بیش از اندازه معمول دارند، چشمه

معدنی می گویند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: