چشمه نوبتی

Periodic Spring

(Rhythmic Spring / Intermittent Spring)

چشمه نوبتی چگونه است؟

برخی از چشمه ها در نزدیکی سطح آب زیرزمینی قرار دارند. از این رو، فقط  در فصل باران که سطح آب

زیرزمینی بالا می آید، این چشمه ها دارای آب می شوند و به آنها چشمه نوبتی می گویند.

معمولاً چشمه های نوبتی در فصل تابستان خشک می شوند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: