چهره

:نشانه ها

 

نگارگر: مرتضی کاتوزیان

فن: رنگ و روغن روی بوم

سبک: رئالیسم

اندازه: 40 * 50 سانتیمتر

زمان نگارش: 1378 هجری خورشیدی