چکنده سنگ

(گلفهشنگ / استلکتیت)

Stalactite

چکنده سنگ / گلفهشنگ چیست؟

غالباً هر قطره ای که از سقف غاری فرو می چکد، کمی آهک با ماده های کانی دیگر در بر دارد. با بخار شدن

قسمتی از این آب، مقداری از آن آهک یا ماده های کانی دیگر بر جای می ماند. از این عمل چکنده سنگ /

گلفهشنگ پدید می آید.

گلفهشنگ / استلاکتیت چیزی است شبیه به یک قندیل یخ که از سقف غار آویزان می شود.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: