چکیده سنگ

(گلفهشنگ وارونه / استلگمیت)

Stalagmite

چکیده سنگ چیست؟

آب هایی که از چکنده سنگ / گلفهشنگ به زمین فرو می چکد، باعث پدید آمدن ستونی می شود که نامش

چکیده سنگ / گلفهشنگ وارونه است.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: