چگالش

(تکاثف / جامد شدن گازها / سخت شدن بخارها)

Deposition

چگالش چیست؟

وقتی بخار چیزی / گازی  گرما از دست بدهد و سرد شود، دگرگون شده و حالت جامد پیدا می کند. این گونه

دگرگونی حالت ماده را چگالش / تکاثف به معنای فشرده شدن می نامند.

در این گونه دگرگونی حالت ماده، بخار / گاز بدون اینکه به حالت آبگونه / مایع در آید، جامد می شود.

مانند اینکه وقتی بخار آب، به شکل دانه های برف در می آید.

 

چگونه چگالش روی می دهد؟

 

اگر بخار چیزی یا گازی بطور ناگهانی به دمایی کمتر از نقطه انجمادش برسد، به حالت جامد / سخت

در می آید. مانند انیدرید کربنیک که به حالت جامد در می آید و یخ خشک بدست می آید. پس:

هرگاه بخار چیزی / گازی آن اندازه گرما از دست بدهد که بطور ناگهانی به دمای زیر نقطه انجمادش برسد و

پیش از آنکه حالت آبگونه / مایع پیدا کند، به حالت جامد / سخت درآید، چگالش روی داده است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: