چیزهای درون بدن جانداران

 

 

(مواد موجود در بدن موجودات زنده)

 Matters in Living-things

ماده های موجود در بدن جانداران چیست؟

  

همه ی جانداران / موجودات زنده مانند موجودات غیرزنده / بیجان ها از عنصر ها / ماده های ساده و

ماده های مرکب ساخته شده اند.

در بدن همه ی جانداران، اکسیژن، هیدروژن و کربن بیش از دیگر عنصرها وجود دارد و هزاران

ماده ی مرکب کربندار به وسیله ی جانداران ساخته می شود و مورد استفاده / بهره گیری قرار می گیرند.

چطور گونه ی عنصرها / ماده ها و اندازه ی آنها در بدن جانداران آشکار

شده است؟

شیمیدانان با آزمایش های گوناگون فهمیده اند که در بدن گیاهان و جانوران چه عنصرها و ماده های مرکبی

.وجود دارند و نیز آشکار کرده اند از هر عنصر یا ماده مرکب چه اندازه در بدن موجود زنده وجود دارد

بطوری که دانسته شده، کار شیمیدانان تجزیه و ترکیب شیمیایی است. مانند اینکه برای آشکار کردن

نشاسته موجود در غذا، به آن یُد می افزایند  و یا اینکه برای آشکار کردن دی اکسید کربن در هوای بازدم،

.هوای بازدم را وارد ظرف آب آهک می کنند

تجزیه شیمیایی آشکار می کند که چه عنصر و ماده ی مرکبی و به چه اندازه در چیزی وجود دارد. مانند اینکه

با تجزیه ی آب آشکار می شود که از هیدروژن و اکسیژن ساخته شده و اندازه ی هیدروژن دو اتم و اکسیژن

.یک اتم است