چیزهای ساده در بدن جانداران

(مواد ساده / عنصرهای بدن موجودات زنده)

Chemical Elements in Living-things

چه مواد ساده / عنصرهایی در بدن موجودات زنده وجود دارند؟

در بدن موجودات زنده بیشتر چهار عنصر اکسیژن، هیدروژن، کربُن و نیتروژن / ازُت وجود دارند.

بخشی از بدن جانداران دارای کلسیم و فسفر نیز می باشد. به غیر از این عنصرها، عنصرهای دیگری هم

وجود دارند که گرچه اندازه ی آنها کم است، اما برای زندگی موجودات زنده / جانداران لازم و ضروری

است. از میان این عنصرها، کربن بیش از همه مورد توجه دانشمندان است. زیرا موجودات غیرزنده /

بیجان ها نیز از  عنصرها ساخته شده اند، ولی وجود عنصر کربن در بدن جانداران، آنها را به کلی از

موجودات بیجان متفاوت کرده است.

برای آشکار کردن کربن در موجودات زنده، آزمایشی ساده است که بارها بطور اتفاقی دیده می شود. هر

چیزی  که  بر اثر گرمای زیاد می سوزد و سیاه می گردد، کربن فراوان دارد. مانند غذایی که زیاد گرما

بگیرد یا  پارچه ای که زیاد زیر اتوی داغ بماند، سیاه می شوند. بیشتر این سیاهی کربن است.

بطوری که دانسته شده، خوردنی های انسان و بیشتر پارچه هایی که برای فراهم کردن پوشاک به کار

برده می شوند، از جانوران و گیاهان به دست می آیند. پس کربن خوردنی ها و پوشاک انسان نیز همان

کربن موجود در جانوران و گیاهانی است که آن خوردنی ها و پوشاک ها از آنها درست شده اند.

با توجه به آزمایش های انجام شده، کم وبیش یک پنجم  بدن هر موجود زنده کربن است، اما این عنصر،

کمتر از یک پنجاهم هوا و یک پانصدم سنگ های پوسته ی زمین را درست کرده است. بخش عمده ی

نفت و زغال سنگ کربن است، زیرا که از بازمانده های موجودات زنده  ی بسیار دیرین درست شده اند.